top of page

מעודכן לתאריך 01.05.2019

1. כללי

אנו ב- MindPlay מודים לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר MindPlay.co.il (להלן "האתר").

מסמך זה מכיל מידע בנוגע למדיניות הפרטיות של אתר MindPlay המיועד להעברת חוגים מקוונים לילדים בגילאי 8-15, אשר מופעל ע"י מיזם  MindPlay (להלן: "המיזם") ת.ד. 23425 תל-אביב מיקוד 61231.

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מנוסחים בלשון זכר לשם נוחיות בלבד והם מיועדים לשני המינים כאחד.

מיזם מיינדפליי מכבד את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר המיזם ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הינה להסביר את האופן בו משתמש המיזם במידע אשר נמסר לו על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידו בעת השימוש באתר ו/או אשר נשמר במאגרי מידע בבעלות המיזם וכן את האופן בו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו והאופן בו עושה המיזם שימוש במידע אשר נמסר לו ע"י לקוחותיו בעת רכישת מוצרים ו/או שירותים של המיזם אשר מוצעים באתר.

 

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. המיזם רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלו, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר מיינדפליי. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת. כמו כן, ככל שהמיזם יהפוך לחברה בע"מ יחולו כל הכללים שלהלן על החברה.

גלישה באתר ו/או שימוש בתכניו באופן אקראי ו/או חד פעמי ו/או ע"י משתמש רשום יעשה אך ורק על פי תנאי השימוש באתר והמשתמש מקבל על עצמו, ללא סייג, את התנאים, על כל המחויבויות הנובעות מכך והנו מסכים להם במלואם. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים כולם או חלקם ו/או אינו מקבל אותם במלואם, על המשתמש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע.

השימוש באתר באמצעות החשבון האישי והסיסמה האישית וכן השימוש שנעשה על ידכם בחומרים, במידע ובתכנים הנכללים באתר מהווה הסכמה מצדכם לתנאי שימוש הנכללים באתר ומסמך זה. לפיכך, המשתמש נדרש לקרוא בעיון תקנון זה בטרם הרישום לאתר או שימוש בכל שירות באתר.

עצם השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההצהרות וההגבלות שבמסמך זה.

אם ברצונך כי המיזם יסיר את שמך ופרטיך ממאגרי המידע שלו, באפשרותך לפנות לצורך כך באמצעות טופס צור קשר.

2. סוג המידע הנאסף

MindPlay אוספת “מידע אישי” וכן “מידע אנונימי” אודות משתמשים ומבקרים. מידע אישי הנו מידע שניתן לעשות בו שימוש על מנת לתקשר עמך או לזהותך, כגון שם מלא (הורה וילד), כתובת דוא”ל, מספר טלפון, גיל הילד, פרטי צורת התשלום, שם משתמש, סיסמה, כתובת דואר, כתובת IP ותמונת פרופיל (בכפוף להעלאתה על ידך כמשתמש), וכן מידע המקושר למידע כאמור. “מידע אנונימי” הנו מידע שאינו מאפשר לנו לפנות אליך או לזהותך, ואינו קשור למידע שניתן להשתמש בו לצורך כך. מידע זה כולל מידע שנאסף באופן פאסיבי על פעילותך באתר האינטרנט או באפליקציה, כגון נתוני שימוש (usage data) במידה שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי שלך.

אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם לא תוכל ליהנות מחלק מהשירותים המוצעים ע"י המיזם בלי למסרו. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה באתר יישמרו במאגרי המידע של המיזם. המיזם לא ימסור מידע זה לאף צד שלישי אלא אם כן אתה תציין אחרת.

בנוסף לפרטים האישיים, נאסף בעת הגלישה מידע סטטיסטי מצטבר שלא נמסר ישירות על ידך, סוג הדפדפן שלך, כתובת ה-IP שלך, ה-URL המבוקש, ועוד. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטייך.

להלן רשימת המפעילים המסייעים לנו בתפעולם הפנימי של החוגים, ובעצם-כך אוספים מידע אישי מילדים המשתמשים בשירות ומחזיקים בו:

WhatsApp Inc

Wix

Zoom

Microsoft Corporation

Google

3. איסוף מידע ושימוש בפרטים אישיים

המיזם רשאי לאסוף ולעשות שימוש במידע שתמסור בעת הרשמתך לאתר ו/או בעת רכישת מוצרים ו/או שירותים אשר מוצעים באתר, וכן במידע שהצטבר אודותיך, לרבות במהלך שימושך באתר.

השימוש במידע שנאסף/נמסר בידי הלקוח באתר יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש באתר ועל פי הוראות הדין, בכדי לאפשר לך שימוש בשירותי האתר והמוצרים והשירותים המוצעים בו. המיזם עשוי להשתמש במידע מסוים הקשור לסוג הדפדפן, כתובת ה-IP שלך ועוד, על מנת לנתח את השירות שלו וכיצד לשפר, להעשיר ו/או לשנות, לרבות בדרך של שינוי האופן בו האתר מוצג לך, וכן על מנת להציע לך מוצרים ו/או שירותים אשר מוצעים ע"י המיזם ו/או מי מטעמו ו/או ע"י צדדים שלישיים (ובמקרה זה המיזם לא ימסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים כאמור) ועל מנת לעדכן אותך בדבר מבצעים ו/או הטבות שונות. כן רשאי המיזם להשתמש במידע לצרכים שיווקיים וסטטיסטיים, לצרכיו הבלעדיים של המיזם ו/או באמצעות העברתו של מידע זה לצדדים שלישיים ובכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. למרות האמור לעיל מובהר כי המיזם רשאי למסור מידע שהצטבר אודותיך (לרבות פרטים אישיים שלך) לצדדים שלישיים, לצורך ביצוע שירותים מטעמו, לרבות מתן שירותי אחריות/תחזוקה למוצרים והשירותים של המיזם וכיו"ב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המיזם רשאי לשלוח לך מעת לעת, בדואר, בדוא"ל, בטלפון ו/או באמצעי התקשרות אחר שמסרת באתר, מידע אודות שירותי המיזם וכן מידע פרסומי ושיווקי של המיזם ו/או של צדדים שלישיים. אם אינך מעוניין לקבל המיזם דיוור כאמור, הנך רשאי לבטל את הסכמתך בכל עת ע"י שליחת מייל אלינו או מילוי פרטים בדף צור קשר.

4. מסירת מידע לצדדים שלישיים

המיזם ינקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים (למעט כאמור בפרק 3 לעיל), וזאת למעט במקרים כדלקמן:

- על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

- בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;

- בכל מקרה בו יסבור המיזם, כי מסירת המידע לצדדים שלישיים נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של המיזם, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי;

- לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר;

- במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם המיזם;

- בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין המיזם ו/או מי מטעמו;

- במקרה שניתן צו שיפוטי המורה המיזם למסור לצדדים שלישיים את המידע.

- במקרה בו המיזם המחה ו/או העביר לצד ג' כלשהו את פעילותו ו/או את זכויותיו וחובותיו כלפי המשתמש, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

 

מובהר כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותו של המיזם להעביר לצדדים שלישיים מידע כלשהו אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

5. אבטחת מידע

אבטחת פרטיך האישיים חשובה לנו. אף שלא ניתן לערוב לאבטחת המידע באינטרנט או מחוץ לו, אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולכל החוקים והתקנות החלים.

מתוך מחויבות המיזם לוודא שהפרטים האישיים שלך מוגנים, האתר מפעיל אמצעים טכנולוגיים ופרוצדורליים על מנת לאבטח את הפרטים המזהים שלך במטרה למנוע גישה, שימוש ו/או חשיפה בלתי מורשית לפרטים האישיים המזהים שלך. עם זאת מובהר, כי המיזם אינו מתחייב שהאתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה או שהאתר ו/או המידע שנאסף בו כמפורט לעיל יהיה חסין לחלוטין מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של המיזם. בשימושך באתר הנך מצהיר ומאשר כי המיזם לא יישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, בין אם ישיר או עקיף, שנגרם כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיותך.

6. Cookies

באתר עשוי להיעשות שימוש ב"עוגיות"  (Cookies)לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. "עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר ועוד.

השימוש במידע שנאסף בעזרת העוגיות הינו בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות אלה. על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.

7. קישורים לאתרים נוספים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי. קישורים אלו מוגשים כשירות למשתמשי ולמבקרי האתר ו/או האפליקצייה ואינם מנוהלים או מאומתים על ידי מיינדפליי בכל אופן שהוא. אתר מיינדפליי אינו אחראי למדיניות הפרטיות של אתרים אלו, או לכל טענה הקשורה לתוכן העולה מביקור באתרי צד שלישי אלו, והשימוש שלך באתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים (ככל שישנם).

אם יחליט המשתמש להקליק על ו/או להיכנס לקישורים הללו, ידע כי הוא עושה זאת על אחריותו בלבד ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה כנגד המיזם ו/או מי מטעמו בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע בגין כל נזק, בין אם ישיר או עקיף, שנובע מהשימוש ו/או הכניסה לאתר צד שלישי כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או בכל הנוגע לאופן איסוף המידע שלו ע"י האתר של הצד השלישי והשימוש שנעשה באותו מידע ע"י אותו הצד השלישי.

לפיכך, אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרי צד ג’ טרם מסירת כל מידע אישי.

8. שינויים במדיניות הפרטיות

מכיוון שצרכי האתר עשויים להשתנות עם חלוף הזמן, המיזם שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות, לתקן, להוסיף או להסיר חלקים ממדיניות זו בכל עת וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המיזם ומבלי שתהיה לך כל טענה, זכות ותביעה בקשר לכך.

כל שינויים עתידיים במדיניות הפרטיות יפורסמו בדף זה, ואם תראה מיינדפליי לנכון, יימסרו לך בהודעה (לרוב באמצעות דוא”ל). לפיכך, עליך לבדוק כל שינויים במדיניות הפרטיות לפני שתמסור למיינדפליי מידע אישי. תאריך הגרסה העדכנית מופיע בכותרת מסמך זה, שינוי כאמור יכנס לתוקפו ממועד פרסומו באתר.

המשך השימוש של הגולש באתר לאחר פרסום העדכונים במדיניות זו, משמעותו שהגולש אישר תיקונים/שינויים/עדכונים אלו.

9. סמכות שיפוט וברירת דין

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

מקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד לו סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בינך לבין המיזם בקשר עם מדיניות הפרטיות של האתר.
תנאי מדיניות הפרטיות של האתר יפורשו על פי חוקי מדינת ישראל וחוקים אלה יחולו עליהם ויגברו על כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

bottom of page