top of page

תנאי שימוש ומדיניות ביטולים באתר MindPlay

מעודכן לתאריך 22.07.2019

1. כללי

ברוכים הבאים לאתר MindPlay (להלן: "האתר" או "MindPlay") המופעל ומנוהל על ידי מיזם מיינדפליי (להלן "המיזם") באמצעות יעל וולף ומאי פיצחדזה אלבז, אשר הינה בעלת כל הזכויות באתר ובתוכנו.

תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים המשפטיים בין מיינדפליי לבין כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן "המשתמש"), מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות"), אשר מופיעים באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת (ביחד, להלן: "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין מיזם מיינדפלי והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי של המיזם. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

המיזם שומר לעצמו את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. לפיכך, המיזם ממליץ למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין כל תוכן המופיע במקום כלשהו באתר, לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או לבין תנאי שימוש ספציפיים כאמור לעיל, יגברו תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הספציפיים, לפי העניין. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאי שימוש ספציפיים (ככל שישנם כאלה), ייגברו תנאי השימוש הספציפיים.

נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו הנוסח המפורסם באתר. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש מסחרי ו/או למטרה שאיננה לצורך אישי.

2. שימוש במידע והרשמה

השימוש במידע אותו מסר המשתמש למיזם ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

המשתמש רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין וכי שירותים אלה יועמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם.

ככל וידרשו מסירת פרטים על ידי המשתמש, עליו להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למיזם ו/או כל מי מטעמה עקב כך.

למען הסר ספק מובהר, כי למיזם נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים גישה לשירותים באתר, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות.

3. בעלות וזכויות קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, קוד המקור, סימני המסחר, שמות המסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של המיזם או של צד שלישי, אשר הרשה למיזם להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למיזם בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור המיזם לכך מראש ובכתב.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שם ההמיזם וסימני המסחר שלו, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינו הבלעדי של המיזם ואין לעשות בהם כל שימוש.

4. תוכן האתר, שינוי האתר

 • בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, צלמיות (אייקונים), איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

 • האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (As Is). כוונת המיזם היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בקשר עם התוכן והמיזם אינו אחראי לטעויות ו/או אי דיוקים בקשר עם התוכן המוצג באתר. התוכן הכלול באתר נועד למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו.

 • ככל שיפורסמו מבצעים באתר, תנאי מבצעים כאמור יהיו כפופים לתנאים שיקבעו לאותו עניין בתקנון המבצע הרלבנטי.

 • המיזם אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המיזם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המיזם או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, והמיזם לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

 • השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המיזם אינו נושא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. המיזם לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

 • המיזם אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

 • המיזם שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי, לסגור ולשנות בכל עת את האתר, המידע, התכנים והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים בה וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המיזם בגין האמור. כן רשאי המיזם להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בתשלום ו/או ברישום ע"י המשתמש, וכל זאת מבלי שתהיה למשתמש כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך

5. קישורים לצד שלישי ופרסומות

 • באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים חיצונים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והמיזם אינו מעורב ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.

 • נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ('לינקים'), אשר אינם מופעלים על-ידי המיזם. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתו של המיזם והוא אינו מפקח על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של המיזם לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. המיזם אינו אחראי לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי המיזם רשאי, בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי המיזם אינו מתחייב כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

6. הגבלת אחריות

המיזם עושה כל שביכולתו על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

שירותי MindPlay וכל מידע, תוכן, חומרים, מוצרים (כולל תוכנה) ושירותים אחרים הכלולים או ניתנים על ידי בעלי רישיון ניתנים על ידי המיזם על בסיס "AS IS" ו "לפי זמינות", המיזם אינו מייצג או אחראי בכל צורה שהיא, במפורש או במשתמע, בקשר עם האתר והתכנים ו/או השירותים אשר בו ובקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהמיזם אינו אחראי, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

המיזם, מנהליו ו/או חברות קשורות למיזם ו/או כל מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

 • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא

 • הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

 • שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי המיזם ובין על ידי צדדים שלישיים;

 • כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

 • הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

 • נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב באתר ו/או התכנים והשירותים הניתנים בו.

המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.

המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את המיזם ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, לרבות מכח כל תביעה, דרישה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, אשר נובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרה של תנאי השימוש ע"י המשתמש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו יחויב המיזם ו/או מי מטעמו, אשר בהתאם לתנאי שימוש אלה אין למיזם אחריות לגביו. כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת המיזם לראשונה בכתב. האמור בסעיף ‏12 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים למיזם לפי הסכם זה או לפי כל דין.

אין בהגבלת האחריות בסעיף זה בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת של המיזם אשר מפורטת בתנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות ו/או בתנאי שימוש ספציפיים (ככל שישנם).

7. התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד המיזם ו/או מי מטעמו, תוגבל לתקופה של שישה(6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

8. סמכות שיפוט וברירת דין

בתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הינם בעלי סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בין המשתמש למיזם בקשר עם תנאי השימוש. תנאי השימוש יפורשו על פי חוקי מדינת ישראל וחוקים אלה יחולו עליהם ויגברו על כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

9. מדיניות ביטולים

א. כללי

 • הפעילות של MindPlay מתקיימת לאורך כל השנה. ערבי חגים וחגים עשויים לגרום לשינויים בתאריכי התחלה וסיום של חוג, הודעה לגביהם תועבר מראש.

 • מחירי החוגים הינם משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים.

 • פעילות שבוטלה ע"י MindPlay  תתקיים במועד חלופי.

 • תשלום לחוגים, קורסים וסדנאות יתבצע באמצעות כרטיס אשראי.

 • התשלום הינו חודשי. משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית או היעדרות מהחוג/סדנה.

 • השתתפות בחוגים/סדנאות תתאפשר רק לאחר הסדרת התשלום.

 • MindPlay תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים/סדנאות.

 • במקרים שבהם בוטל החוג, הקורס או הסדנה, יוחזר התשלום לנרשם, במלואו או באופן יחסי לזמן קיום הפעילות.

 • MindPlay שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפות של חניך במקרים של הפרות משמעת חוזרת ונשנות.

 • פתיחת חוג/סדנה מותנית במספר המשתתפים.

 • MindPlay אינה אחראית לציוד של הילדים (קרי מחשב, ציוד הקפי וכו') וזו אחריותו המלאה של המשתמש לדאוג לכשירות הציוד וביצוע הבדיקות הרצויות. מחלקת התמיכה הטכנית שלנו תשמח לעזור בכל פנייה.

 • המשתמש מצהיר כי חבותה של MindPlay לכל תלונה שתעלה מצדו תהא מוגבלת לסכום אשר שילם/ה עבור הקורס/ים. בנוסף, MindPlay לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק עקיף אשר ייטען.

ב. ביטול הרשמה לסדנאות הקיץ

 • ניתן לבטל את ההשתתפות בסדנאות הקיץ ולקבל החזר כספי מלא עד 14 יום לפני תחילת הסדנה לאחר מכן לא יהיה החזר כספי.

 • בקשה להפסקת ההשתתפות בסדנה יש לשלוח למייל info@mindplay.co.il.

 • לא יתקבלו ביטולים באמצעות המדריכים.

ג. ביטול הרשמה לחוגים שנתיים והחזר כספי

ניתן לבטל את ההשתתפות בחוג ולקבל החזר כספי בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

 • בקשה להפסקת ההשתתפות בחוג יש לשלוח למייל info@mindplay.co.il.

 • לא יתקבלו ביטולים באמצעות המדריכים.

 • המועד הקובע לטיפול בבקשה הוא התאריך בו התקבלה הבקשה למייל של MindPlay.

 • הביטול אינו רטרואקטיבי ואין החזר כספים בגינו.

 • אי השתתפות בפעילות ללא הודעה מקדימה על ביטול ההשתתפות לא תהווה עילה לביטול והחזר כספים.

 • ניתן לבטל את ההשתתפות בחוג שנתי ולקבל החזר כספי מלא עד 14 יום לפני תחילת החוג. ביטול בטווח של 14 ימים לפני תחילת החוג ההחזר יהיה בניכוי החודש הראשון.

 • כל ביטול עד חודשיים לפני סיום החוג יחייב בתשלום על שלושה מפגשים נוספים. ניתן יהיה להשתתף בפעילות במהלך שלושת המפגשים הנוספים עליהם חוייב הלקוח.

 • במקרה של הפסקת השתתפות בטווח חודשיים לפני מועד סיום החוג, לא יינתן החזר כספי.

 • יינתן החזר כספי בגין מחלה, אשר ייבחן ויאושר רק לאחר הצגת אישור רפואי לתקופה של מעל ל- 30 ימים
   

ד. ביטול הרשמה לחוגים רבעוניים והחזר כספי

 • ניתן לבטל את ההשתתפות בחוג ולקבל החזר כספי בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

 • בקשה להפסקת ההשתתפות בחוג יש לשלוח למייל info@mindplay.co.il.

 • לא יתקבלו ביטולים באמצעות המדריכים.

 • המועד הקובע לטיפול בבקשה הוא התאריך בו התקבלה הבקשה למייל של MindPlay.

 • הביטול אינו רטרואקטיבי ואין החזר כספים בגינו.

 • אי השתתפות בפעילות ללא הודעה מקדימה על ביטול ההשתתפות לא תהווה עילה לביטול והחזר כספים.

 • ניתן לבטל את ההשתתפות בחוג שנתי ולקבל החזר כספי מלא עד 14 יום לפני תחילת החוג. ביטול בטווח של 14 ימים לפני תחילת החוג ההחזר יהיה בניכוי החודש הראשון.

 • כל ביטול במהלך עשרה המפגשים הראשונים יחייב בתשלום על שלושה מפגשים נוספים. ניתן יהיה להשתתף בפעילות במהלך שלושת המפגשים הנוספים עליהם חוייב הלקוח.

 • במקרה של הפסקת השתתפות לאחר המפגש העשירי, לא יינתן החזר כספי.

 • יינתן החזר כספי בגין מחלה, אשר ייבחן ויאושר רק לאחר הצגת אישור רפואי לתקופה של מעל ל- 30 ימים

10. שונות

 • תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין המיזם בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעות לשימוש באתר ובתוכנו.

 • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

 • כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד המיזם למימוש זכויותיו ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתו לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד המיזם ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

 • תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעסיק, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין המיזם.

11. יצירת קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של המיזם באמצעות טלפון: 055-6662173

או במייל info@mindplay.co.il

bottom of page